Zakrzewski93

V. G. Zakrzewski and W. von Niessen, “Vectorizable algorithm for Green function and many-body perturbation methods,” J. Comp. Chem., 14 (1993) 13-18. DOI: 10.1002/jcc.540140105